Етапи на производствата, международни финансови отношения

В основата на всеки бизнес днес за заложени специфични направления. Едно от тях е свързаното с финансовият мениджмънт, а по-право то е и водещият сектор, от които произхожда всичко останало в една фирма.

Често представителите на това направление се концентрират в изследователските си проучвания над многонационални фирми. В резултат на световната интеграция в икономиката и постоянното покачване на производства, производствени процеси се мени и същността. На база на тях бяха създадени и развити десетки форми на организации с производствена цел, които поместват в себе си три водещи етапа от интернационализирането на производствата. Те са, както следва:

Мултинационално производство – в тази форма има постоянен стремеж към икономически агенти, които могат да бъдат, както по-близко, така и по-далеч. Това прави целият производствен процес възможен, а пласирането, често става извън граница. Така фирмата прехвърля част от дейността си и в чужбина, а производството се превръща в мултинационално.

Интернационално производство – в тази форма икономическият агрегат контактува с международни контрагенти, а това често е проявата на сделки и операции. Цялата дейност на фирмата опира във внос и износ, операции, извършвани в цялата икономика.

Транснационално производство – това е формата, в която производствения процес достига до най-големи предели. Той може да се разпространява в десетки страни, а това го прави един сложен процес, в който участват клонове, дъщерни фирми, мрежа от доставчици, различни формирования и т.н. Всички към общата „шапка“ на фирмата. С това последната загубва националността си, престава да има родина, а производството й е транснационално.

Процеси на транснационално производство има и в България, въпреки, че те са в началната си форма от своето развитие. Често срещани проблеми за тях са тези с организиране на сделките в чужбина, както и с различните валути.

Наред с това българската икономика се включва със специални изисквания към подобна тематика. Обект на подобно изследване се оказва и международният елемент във финансовата дейност на фирмата. Така се появява и понятието международна фирма.

За основна теза на настоящата тема, може още да се посочи и финансовата дейност, която се координира от специфични техники и модели на финансово управление. Всички те се различават от традиционните фирмени финанси.