Значение на валутата и валутния пазар

Валутата служи като измерител на стойността на финансовият международен пазар и мениджмънт. Като водеща разлика се определят международните операции и отношенията между стойността, в резултат многото парични единици и валути. Тази поредица от измерители на стойността създава известна доза затруднения и поставя всеки финансист и мениджър на даден бизнес под редица важни управленски решения. Един от рисковите фактори се оказва валутния курс. Този фактор е обективен за валутния курс и следователно управлява валутния риск.

Планирането на валутния курс става под формата на множество разработени теории, които определят и величината на бъдещият спот курс. Въпреки това, тези теории си остават допускания. Ето, защо финансовият мениджмънт може да се довери или не на конкретна теория и да изгради свои собствен тип на управление за дадена фирма, съобразно съществуваща теория, в която управителя на бизнеса вярва.

Трите най-разпространени теории на финансов мениджмънт:

1.            Определян е на валутния курс при международен финансов мениджмънт – тук от значение е, както валутния курс, така и правилното му прогнозиране. При прогнозирането е важно да се обърне внимание на двата подхода – единият е спекулативен, а другият планов. При спекулативният мениджъра вярва, е финансовото състояние на пазара ще е предвидено, а при плановият подход се действа на база икономисване време, средства и усилия, като се изработва реално действаща стратегия за излизане от ситуацията. Предвиждат се и мерки към намаляване или елиминиране на евентуални щети.

2.            Теория на покупателната стойност и влиянието й над парите – поради менящите се стойности на валутите в различните страни, то трябва да се вземе под внимание от фирмата, че цената в родината се равнява на цената в чужбина увеличена със спот курса.

3.            Теория на Фишер – тя гласи, че миналният лихвен процент е равен на реалния, взет под внимание с инфлацията.

Добре е във всеки един случай да се вземе под вниамие и факта, че пазарният мехънизъм е мощна машина, с която всеки мениджър трябва да се съобрази. И дори да бъдат предвидени една част от предполагаеми промени, то всеки мениджър трябва да има предвидени мерки за защита при евентуални несбъдвания на прогнози.